Добре дошли на сайта на нашето училище!


ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИДОКУМЕНТИ 2023 - 2024 г.
ОТЧЕТ ЗДОИ


БЮДЖЕТ


Е-УЧИЛИЩЕ


ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


ДОКУМЕНТИ "ТВОЯТ ЧАС"
 • Анкетна карта
 • Приложение 2

  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
  УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

  ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН
 • ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТА

  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


  МОН


  ЗА РЕФОРМАТА


  ЦКОКУО


  ИНСТИТУТ ПКО


  СРСНПБ


  СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ


  ДЕЦА ОНЛАЙН
  БЕЗОПАСЕН ДОМ


 • ВРЕМЕТО

  Weather Widget  КАЛЕНДАР
  СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ


     Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование
  в условията на кризи“

  НУ "Любен Каравелов" се включи в проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (наричан оттук нататък „Проекта”). Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския
  съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).През месец октомври 2021 г. стартират обученията на ученици. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
  НУ "Любен Каравелов"се включва в следните основни дейности по проекта: Основните дейности по проекта са: Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда
  ЛИНК КЪМ ПЛАТФОРМАТА НА ПРОЕКТА
  Лого на проекта

  Публична изява на учениците от Клуб за развиване на базови компютърни компетенции по проект ОУД 2020-2021 г.

  На 8 април се проведе Публична изява на учениците от групата по проект Образование за утрешния ден 2020-2021 г.Тема Публичната изява „Знам и мога“. бе "Създаване на етикет с програмата MPublisher". Учениците работиха асинхронно, в Teams и в Интеренет.
  По повод инициативите за повишаване на медийната грамотност проведохме беседа „Каква информация има в Интернет“. Споделено бе изображение за видове информация от околния свят, която получаваме със сетивните си органи. Повторени бяха правила за работа с дигитални устройства, правилна стойка, положение на екрана спрямо очите, положението на ръце и др. Учениците се запознаха с опасностите в чата и частта от видеото „Плашило“. Видеото е свободен ресурс на Safet net. „…В интернет можем да учим, да се забавляваме, да общуваме с приятели. Не всички "приятели" обаче са тези, за които се представят. И не всяко забавление е напълно безопасно. Да видим кои са най-често срещаните опасности онлайн и как можем да ги избягваме…“
  Втората задача беше създаване на етикет за учебни помагала и тетрадки. На учениците бе представен шаблон за работа и са презентирани основните стъпки за работа. Гости на нашето събитие онлайн бяха родителите на Константин Мирчев, Калина Красенова, Стефан Славов, Дария Гинчева, Ивелин Иванов и др.

  Третата творческа задача е запознаване с програмата Canva. Тя съдържа шаблони и възможност за създаване на визитки, флаери и др. Учениците наблюдаваха основни моменти за създаване на визитка: избор на шаблон, попълване на шаблона, форматиране, изтегляне на файл и принтиране на визитка.

  Проект ОУД - Публична изява на ученици

  През 2020-2021 учебна година към НУ "Любен Каравелов" бе сформиран клуб за развиване на базови дигитални умения на учениците от втори клас. Публичната изява се проведе на 5 февруари във формат на състезание "Знам и мога". Учениците имаха за задача да работят с програмируем робот Blue-Bot и Poton Edu.

  Проведе се родителска среща по Проект ОУД

  На 28 януари 2021 г., от 18 часа, в електронната платформа Teams се проведе онлайн родителска среща по проект ОУД. На срещата присъстваха г-жа Пенка Калина-Колева, директор на училището, г-жа Таня Златева, главен счетоводител, родители на ученици от "Клуб за развиване на базови дигитални умения и училищния екип по проекта през 2020-2021 учебна година" и ръководителят на групата - г-жа Добринка Малчева. Тема на родителската среща: 1. По-детайлно представяне и запознаване на родителите с целите на заниманията и на проекта „Образование за утрешния ден“. 2. Предстоящи занятие на групата и публични събития. На родителите бе представена платформата на проекта, списък на ученици, тематичната програма, график за провеждане на занятията, провеждане на занятията в електронна среда на обучение от разстояние, планираните публични изяви. Родителската среща завърши с позитивни послания провежданите занятия да са полезни за учениците, като бяха споделени снимки от работните моменти през месец декември.

  Покана за родителска среща по проект Образование за утрешния ден

  Начало на заниманията по Проект Образование за утрешния ден 2020-2021 г.

  В началото на месец декември 2020 г. стартираха заниманията на учениците от Клуб "Занимания за развиване на основни дигитални умения" по проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН. Занятията се провеждат всеки петък от 15:10 часа в компютърния кабинет в училище. За работата на групата по проекта е одобрена Тематична програма от 70 часа. Работата на групата се отразява в платформа по проекта. Водят се Дневник на групата, Присъствен списък и доклади за всяко проведено занятие. Тематично програмата е съобразена с възрастовите особености на учениците и идигиталните им възможности. Заниманията включват теми за работа с текстообработващи програми, калкулатор, създаване на изображения, съхраняване на информация, работо в Code.org. За развиване творческите възможности и повишаване на мотивацията за активна работа в занятията, на учениците се предлага допълнителна творческа задача.


  Проект Образование за утрешния ден 2020-2021 г.

  НУ "Любен Каравелов" има честта да е сред одобрените училища и ще продължи своето участие в Европейския проект "Образование за утрешния ден" пред учебната 2020-2021 г..
  Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).
  учение и самооценка, включително извън класната стая.
  Специфичните цели на проекта са: 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала; 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

  НУ "Любен Каравелов", гр. Нова Загора участва в Дейност 6 "Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)". В училище бе проведена анкета за установяване на нагласите на учениците за включване в проекта. Желаие за участие изявиха 17 ученици от 2 клас. Те попълниха Анкета за установяване на нивото на дигитални компетенции на второкласниците. Така в училище е сформиран Клуб "Занимания за развиване на основни дигитални умения". Пожалаваме си успех в тази дейност!

  ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден"

  Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование заинтелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца, считано от 15.10.2019 г Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

  Специфичните цели на проекта са: 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала; 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване. Дейностите по проекта се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ). Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на Република България – 15%. Целевите групи по проекта са: 1. Деца и ученици; 2. Учители; 3. Директори; 4. Други педагогически специалисти; 5. Родители.

  ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И ПЛАТФОРМА НА ПРОЕКТА  През учебната 2019-2020 г. НУ "Любен Каравелов", гр. Нова Загора участва в Дейност 6 за Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

  След анкетно проучване, в училище е създаден клуб „Занимания по базови дигитални умения" с ръководител Д. Малчева. В него участват ученици от 1-ви и 2-ри клас. Заниманията на клуба се провеждат по утвърден график и тематична програма. Учениците посещават заниманияте с повишен интерес Предложените теми са с интердисциплинарен характер, като интегрират връзки с учебните предмети български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство.

  ДЕЙНОСТИ НА КЛУБА
  Заниманията на учениците се провеждат по утвърдено тематично разпределение.Темите се подбират съобразно възможностите и уменията на учениците, като се предлагат дейности с интердисциплинарен характер, с цел стимулиране развитието на познавателните възможности на учениците в контекста на развиване на базови дигитални умения. Учениците ще се запознаят с програми за обработване на информация, калкулатор, как се създава текстов документ, как се въвежда текст, работа с цифров блок на клавиатурата, форматиране на текст, създаване на изображение, редактиране на изображение. Учениците ще работят в Курс 1 и Курс 2 в платформата Code.org..

  ДОКУМЕНТИ НА ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

  I. Заповед на Министъра на образованието и науката

  II. Приложение 1

  III. Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

  IV. Обща информация за проекта

  V. Платформа на проекта -https://oud.mon.bg/ 

  VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

  VI. Приложение 1 - Декларация за информирано съгласие

  VII. Приложение 2 - Тематична програма и график за работата на групата

  VIII. Приложение 3Анкетна карта за участие

  IX. Приложение 4 - Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

  X. Бланка - проект

  XI. Програма - образец

  XII. Присъствен дневник

  XIII. Отчет

  Информация за ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден" - COVID 19

  Относно: писмо на екип на проект Образование за утрешния ден“ в платформата на проекта от 18.03.2020 г. „…Дистанционно обучение в клубовете по интереси 18.03.2020 Уважеми госпожи и господа, Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България Ви информирам, че считано от днешна дата, изпълнението на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ може да продължи изпьлнението на дейността чрез провеждането на занимания по интереси във виртуални класни стаи. Отчитането на часовете ще се извършва след провеждане на часа/часовете във виртуалната класна стая чрез платформата за отчитане на Проекта, така както се отчитат и при физическото присъствие на учениците…“

  Заниманията на учениците от клуба продължават във виртуална среда, Code.org. дистанционно и асинхронно. Създадена е класна стая. Учениците са регистрирани по списък. Всеки ученик има аватар и код. В класната стая има присвоени, два раздела-два курса: Курс 1, предназначен за учащи се да четат деца и Курс 2 за четящи ученици. Учителя има табло за управление на класната стая: данни на учениците, име , пол, години, парола и аватар, създаване на логин карти и разпечатване. Учителят наблюдава напредъка на учениците. Lessons attempted се разгръща таблица с всички уроци и упражнения. Те се оцветяват при работа на ученика. В края на урока се наблюдава статуса на изпълнението му. В Assigned to се следи за завършените нива от ученика и редовете написан код. В класната стая учениците работят асинхронно. Тя е достъпна и в нея се работи от таблет, андроид, компютър, лаптоп.

  ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБА

  Срещата с Bee Bot и Blue-Bot Robot бе СЪБИТИЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ КЛУБ "Занимания за базови дигитални умения" по проект "Образование за утрешния ден" в НУ "Любен Каравелов", гр. Нова Загора и техните родители. Днес направихме първото въведение в програмирането на малката пчела и затова започнахме много бавно в самото начало - позволявайки на децата да се „забавляват“ с бота, виждайки какво може да прави и какво се случва при натискане на бутоните.Наши ментори бяха г-н Емил Гиргинов – методист, Направление Координация и експертно-консултантска дейност и г-н Дилян Бакалски – графичен дизайнер, Дигитален център, Направление Информационни технологии към РБ "Захарий Княжески", гр. Стара Загора. Емоциите бяха положителни и силни! Очакваме следващата работилница за програмиране с робота Finch / Финч - нов робот за обучение по компютърно моделиране.
  Благодарим на нашите родители-доброволци, които участваха в работилницата по програмиране и помагаха на отделните екипи в заниманието. Събитието завърши с връчване на сертификати за участие, а за нашите гости от Р Библиотека гр. Стара Загора имаше красив коледен подарък, изработен от г-жа Валентина Пенкова-майката на Виктор.

  Много от проектните дейности са свързани с творчески задачи. Така учениците проявиха креативност и направиха етикети за своите учебници. Темата изискваше умения за набиране на текст, за форматиране и избор на дизайн на шаблона.

  В творческата задача учениците трябваше да работят по тема "Лято". Предизвикателсво за децата бе да използват функционалностите на програмата Paint.
  Скъпи деца, уважаеми родители, споделям моменти от проведените занимания с децата по проект "Образовние за утрешния ден". Клубът стартира своята работа през месец януари, 2020 г.. Дейностите са по европейски проект. На децата от "Клуб за базови дигитални компетенции" бе дадена възможност да развият своите дигитални умения за работа с компютър, компютърни програми. По този начин искахме да направим привлекателно ученето за тях. Още в първите занимания учениците бяха въодушевени.Работихме с калкулатор, с текстообработваща програма, рисувахме, правихме анимирани картинки, направихме книгоразделител. Работихме в Code.org. Започнахме от лесното. Курс 1 бе подходящ за нашите деца. Всеки ученик бе регистриран, получи аватар и код за достъп до виртуалната стая. Упражненията бяха изключително желани от децата. Показвахме с мултимедията как се работи, как се изпълняват упражненията, коментирахме. Така децата неусетно се запознаха с алгоритъм. Започнаха по-самостоятелно и уверено да се справят. След това към класната стая бе присвоен Курс2. Децата трябваше да изпълняват по-сложни упражнения. Ковид отведе децата в къщи, далече от класната стая и връсниците. Но ние продължихме своите занимания.

  "ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО"  НУ"Любен Каравелов" участва в национлния конкурс "Посланици на здравето". През изминалите месеци, ученици от III "Б" клас с класен р-л Д. Малчева реализираха интересни дейности. 102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

  На страницата на проекта можете да се запознаете с работата на учениците

  ЕКО ИНИЦИАТИВА - И НИЕ УЧАСТВАМЕ!
  ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ по проект "ТВОЯТ ЧАС"

  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)– фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Проектът „Твоят час“ дава възможност за изява на различни видове дейности в нашето училище, разделени по групи. В празничния календар на България бяха отбелязани различни дейности.


  Данни за публичните изяви 2017/2018 учебна година


  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - "ГОДИШЕН КОНЦЕРТ"
  По повод край на учебната година, на 30 май ученици, участващи в извънкласни дейности по проект "Твоят час" към НУ "Любен Каравелов", гр. Нова Загора организираха и подготвиха публично събитие. Децата от групите:
 • "Песните на моя народ" с ръководител г-н Теодор Димитров,
 • „Български традиции и обичаи“ с ръководител г-жа Росица Мангърова
 • Клуб "МЕГО" с ръководител г-жа Ивета Митева
 • изнесоха концерт. Поздравиха своите учители, родители, съученици с традиционни български песни и танци, стихове за планетата Земя и "Добрите думи".  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - ГОДИШЕН КОНЦЕРТ на г-жа Радмила Иванова и ученици от група "Музикално изкуство"

  На 30.05.2018 г. в НУ "Любен Каравелов" ученици, гости, родители се наслаждаваха на празничния концерт на талантливите ученици, участници във ВГ "Щурче" и група "Музикално изкуство" по проект "Твоят час". След концерта родители написаха "...С хиляди благодарности към г-жа Радмила Иванова, за неуморния труд, множеството награди и любовта към нашите деца!..."  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" УЧАСТИЕ В КОНКУРС "Глас на Нова Загора"
  На 20.04.2018 г. в залата на ОШИ"Илия Аврамов" се проведе поредното издание на конкурса "Глас на Нова Загора". Малките таланти от НУ "Любен Каравелов", подготвени отлично от г-жа Радмила Иванова, се представиха изключително успешно в категория "Поп пеене".


  Във втора възрастова група се класираха както следва: Ралица Коларова и Ивон Вълкова - поощрителна награда, Гинчо Ганчев - втора награда, Дарина Георгиева - първо място.
  В трета възрастова група Деница Костова завоюва трето място. Квартет "Славейче" в състав: Деница Костова, Мария дел Кармен Мангърова, Дарина Георгиева и Ралица Коларова впечатли с артистично и чисто двугласно изпълнение, стилна визия и грабна първото място.


  На гала - концерта в залата на читалище "Д. П. Сивков" всички отличени получиха своите награди, а квартет "Славейче" и Дарина Георгиева изпяха за публиката "Нарисувай щастие" и "Момичето с лунички". снимки

  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - Трети март, Ден свещен на свободата
  Ученици, участващи в извънкласни дейности по проект "Твоят час", ученици от ДК "Млад родолюбец", подготвиха тържествен концерт по повод 3 март - националния празник на страната и народа ни. Публиката бе развълнувана от патриотичния патос, с който децата рецитираха. Ръкопляска въодушевено на танцьорите. Пя с талантите от ВГ "Щурче" и отдаде почит в минутка мълчание към загиналита за свободата ни. снимки и видео
  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - Коледен концерт - 22 декември 2017 г.
  На 22 декември учениците от Проект "Твоят час" изнесоха Коледен концерт, в чест на настъпващите празници. От началото на учебната година около 96 ученици участват в дейности за развиване на творческия им потенциал и таланти. През учебната 2017/2018 година децата са ангажирани в разнообразни тематични групи: "Песните на моя народ", "Музикално изкуство", "Български традиции и обчаи", МЕГО "Морал, етика и гражданско образование" и др. Празничният концерт бе невероятен подарък за всички ученици, учители, гости на тържеството. Пожелаваме успехи и прекрасни изяви на талантливите ученици!  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - Ден на християнското семейство - ноември 2017 г.
  По традиция, ученици и учители в НУ "Любен Каравелов", Нова Загора отбелязваме празника на християнското семейство. Тази година тържеството в училище бе подготвено с желание от учениците от Клуб "МЕГО" и групите "Музикално изкуство", "Песните на моя народ" по проект "Твоят час". Директорът, г-жа П. Калина-Колева, поздрави децата и техните семейства с празника. Отбеляза, че българското семейство е носител на традиции. То възпитава в национални и общочовешки ценности. През годините партнира успешно на училището, за да израстнат децата като личности. снимки


  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - Развлекателно конкурсно шоу "Нова Загора търси талант" - 2017 г.


  На 13.11.2017 г. бе организирано развлекателно конкурсно шоу "Талант на Нова Загора". НУ "Любен Каравелов", танцов състав с ръководител г-жа Мангърова и Клуб "Музикално изкуство" с ръководител г-жа Радмила Иванова се представиха достойно от своите талантливи танцьори и певци - ученичките Деница Костова и Ралица Коларова. Те изпяха песните "За тебе бях" и "Пианистката". Публиката ги аплодира за артистичните им и емоционални изпълнения. За своето участие, получиха от организаторите грамоти и предметни награди.


  Данни за публичните изяви 2016/2017 учебна година


  "Тържество за края на учебната година – 31.05.2017г.
  На 31.05.2017 година в двора на НУ "Любен Каравелов" се проведе концерт по повод закриване на учебната 2016 - 2017 година с участието на учениците от клубовете „Традиции и обичаи“, „Кино и театър, „Песните на моя народ“ и „Музикално изкуство“. ДВГ"Щурче" се включи в него с изпълнения на химна на НУ"Любен Каравелов" и песните "Пляскам си с ръце" и "Нарисувай щастие". Учениците от клуб ,,Театър и кино" взеха участие в тържество по случай края на учебната година със стихове, песни и танци, с които поздравиха съучениците си, родители и гости. С послания за попътен вятър и много бъдещи успехи изпратихме четвъртокласниците. Децата от клуб ,,Традиции и обичаи"и „Песните на моя народ“ взеха участие с български народен танц и песен. С уменията си и традиционните носии впечатлиха съучениците си, родители и гости на тържеството. С всяка изява децата доказват, че ценят българската култура и фолклор. Целта е да запалим огън в детските сърца и поддържаме обичта към традициите и обичаите, които са се запазили и до днес.  "Езикова игротека" - 31.05.2017г
  С ентусиазъм и голямо желание учениците от ”Група за преодоляване на обучителни трудности по БЕЛ 3 клас” подготвиха тържество под наслов „Езикова игротека”. Прочетоха любими приказки и разкази под формата на диалог от български автори. Рецитираха стихотворения на родолюбивия поет Иван Вазов. Наред с литературната част на тържеството учениците припомниха граматичните правила в българския език. Чрез вълнуващи и интересни игри и разнообразни форми те затвърдиха знанията си от учебното съдържание по предмета БЕ. Показаха , че са усвоени знанията за частите на речта , за видовете изречения и пунктуацията. С пъстри рисунки и картини изобразиха настроението си от тържеството, с което затвърдиха желанието си да продължат разширяването и надграждането на знанията си.  „Знам и мога”- 04.04.2017 г. , 30.05.2017 г. и 31.05.2017 г.
  Пред своите съученици, родители, приятели четвъртокласниците от група „Български език и литература”-4 клас и „Група за преодоляване на обучителни трудности по БЕЛ 4 клас” показаха постигнатите резултати от обучението си в часовете по проекта като показаха любимите си книжки, четоха фрагменти от любими произведения, драматизираха и рецитираха. Беше направена изложба от тетрадки и работни листи, доказващи уменията за правилно и красиво писане.  Тържество при приключване на дейността – 30.05.2017г.
  С голямо желание учениците от група „ Да чета и пиша е лесно” подготвиха тържество за приключване на учебната година. Декламираха любими стихотворения и прочетоха разкази и приказки от изучените във втори клас. Подготвиха изложба от рисунки и табло с портрети на поети и писатели. Публиката беше от учениците от , ”Група за преодоляване на обучителни трудности по БЕЛ 2 клас”, работещи по проект „Твоят час”, родители и съученици. Пред гостите показаха , че могат да пишат вече под диктовка и взаимно да се проверяват. Завършиха с любими песни и танци.  Годишен концерт на ДВГ”Щурче” при клуб „Музикално изкуство”-29.05.2017г.
  На 29.05.2017г. се състоя годишният концерт на ДВГ”Щурче” като финал на работата през учебната година за развитие и изява на музикалните заложби на учениците. В продължение на един час децата радваха публиката като пяха,танцуваха, представяха изпълненията на своите другарчета.Изпълниха 14 песни като всеки имаше солова партия. В края на тържеството получиха заслужени аплодисменти от публиката, грамоти за активно участие в културния живот на училището и подаръци. Концертът премина под мотото: „Светът е хубав,светът е чудесен, светът има нужда от нашата песен.”  Празник на буквите „Вече сме грамотни”- 22.05.2017 г.
  Празникът на буквите „Вече сме грамотни”, който се състоя на 22 май 2017 година в Клуб на дейците на културата, остави силни емоции и палитра от незабравими мигове у първокласниците от Начално училище “Любен Каравелов”, гр. Нова Загора. В тържествена атмосфера с участието на клуб „Кино и театър“ и в присъствието на родители и близки, малките ученици получиха своите свидетелства за грамотност. Те бяха поздравени и от Директора на училището- г-жа Пенка Калина – Колева. Забавните игри с букви, срички, думи, изречения и текст бяха предизвикателство за ума, а изненадата – среща с Пипи Дългото чорапче – доказателство за упоритостта, куража и любознателния дух на грамотните ученици. Децата изпитаха най-силни емоции, когато работиха в екип и успяха да открият загубения от Пипи ключ на знанието. С широко отворени очи, креативен ум и добри сърца те вече са готови за творчески предизвикателства. Накрая, естествено, като на истински празник, имаше красива и вкусна торта със свещички, които осветиха веселите и щастливи очички на децата.  Тържество при приключване на дейността-18.05.2017г.
  На 18.05.2017г. беше проведено тържество, на което децата направиха драматизация на произведението „Бриф, бруф, браф” по Джани Родари. Облечени в подходящи костюми. След това рецитираха любими произведения, изучени през учебната година. Завършиха тържеството с музика и танци. Гостуваха им учениците от групата „ Да чета и пиша е лесно”, работещи също по проект „Твоят час”, техните родители и съученици.  „Контролна футболна среща“-13.05.2017г. и 20.05.2017г.
  На 13.05.2017г. и на 20.05.2017г. бяха проведени контролни срещи, предвидени в програмата между отборите на НУ „ Любен Каравелов” – Клуб „Футбол Феърплей –чист спорт – честна игра. Да научим повече!” и деца от подготвителната група на ФК „ Загорец”. И в двете срещи учениците показаха много добро ниво на владеене на техническите и тактически прийоми на футболната игра. В първата среща учениците от НУ „ Любен Каравелов” инкасираха загуба. След направения разбор през седмицата , уточняване на тактическите задачи и коригиране на грешките, в следващата среща учениците от НУ „Любен Каравелов” се представиха доста по-добре. Тя приключи с победа. Трябва да се отбележи, че и в двете срещи 50 % от отбора на ФК „ Загорец” беше съставен от деца трениращи футбол по програма „ Твоят час” в НУ „Любен Каравелов”. Най- обнадеждаващото от тези срещи бе, че децата и от двата отбора играха коректно на принципа на „fairplay”. Създадоха се приятелски отношения между отборите и извън играта. В резултат на взаимодействие между треньорите тринадесет деца от всички двадесет и едно, трениращи по програмата „Твоят час се записаха за тренировки във ФК „Загорец” през лятото. Това би трябвало да бъде „ венец” в работата по проекта „Твоят час, а имено да създаде у децата потребност за занимания със спорт през свободното време. Да създаде желание за усъвършенстване и уважение към противника. Все неща някак си загубили се в последно време.  Конкурс „Талантите на НУ „Любен Каравелов” „- 05.05.2017г.
  В НУ „Любен Каравелов” всяка година по традиция се дава възможност за изява на талантливите деца от училището. На 05.05.2017г. за шести пореден път се проведе конкурсът „Талантите на НУ ”Любен Каравелов”.Десет индивидуални изпълнители и групи ,избрани на предварителния кръг ,се състезаваха в две категории-„Песенен талант” и „Танцови и спортни таланти”.От ДВГ ”Щурче” при клуб „Музикално изкуство” по проекта „Твоят час” се включиха 8 деца , от които за финалния кръг се класираха 5 певци. Публика бяха всички ученици от училището,учители,родители.Участниците в конкурса се представиха с красиви и емоционални изпълнения и получиха много аплодисменти от своите приятели и съученици


  Лазаровден - 08.04.2017г.
  Във връзка с честването на един от християнските пролетни празници - Лазаровден, момичетата от клуб „Традиции и обичаи“ при НУ „Любен Каравелов“, гр.Нова Загора, участващи в проект „Твоят час“,възпроизведоха обичая лазаруване в близкото село Кортен. С песни и обредни танци, децата посетиха домовете и пожелаха здраве и берекет на стопаните.
  XVIII регионален фолклорен събор „Пролетни игри и обичаи - Цветница“- 09.04.2017 г.
  На 09.04.2017г. учениците от НУ „Любен Каравелов“ гр. Нова Загора взеха участие в XVIII регионален фолклорен събор „Пролетни игри и обичаи- Цветница“,който се проведе в град Твърдица, обл. Сливен. Учениците се представиха отлично и завоюваха I-во място в категория „Танцови състави“.

  „Глас на Нова Загора“ – 24, 25.04.2017 г.
  На 24 и 25.04.2017 г. в залата на читалище "Д. П. Сивков" се проведе традиционният конкурс "Глас на Нова Загора", който вече втора година е регионален. От името на Клуб „Музикално изкуство при “НУ"Любен Каравелов" на сцената пяха Ралица Коларова(1.в клас), Деница Костова (3.б клас) и вокална група в състав: Жасмина Златева, Деница Костова, Габриела Томова, Мария дел Кармен Мангърова, Тонка Костова и Дарина Вачкова. Талантливите деца се представиха достойно и завоюваха две награди. Във втора възрастова група Ралица Коларова се класира трета, а Деница Костова спечели първа награда и участва в гала концерта, където изпълни песента "За тебе бях".
  Трети март- Национален празник на България - 02.03.2017 г.
  На тържеството по случай Националния празник на България децата от ДВГ "Щурче" при клуб "Музикално изкуство" изпълниха песните "Песен за Райна Попгеоргиева" и "Де е България". Предварителната подготовка за събитието включи разучаването в рамките на няколко репетиции на текста и мелодията на песните, изработване на фрази, разучаването на двата гласа на песента "Де е България", отработване на двугласното и изпълнение. Учениците при клубовете „Традиции и обичаи“ и „Песните на моя народ“ изпълниха танц на песента на Кичка Бодурова „Обичам те, Майко Българийо”. Рецитираха стихове, с които изразиха своята почит и уважение към хилядите герои, отдали живота си за освобождението на България. С песента „Балканджи Йово” малките каравеловчета при клуб „Песните на моя народ“ ознаменуваха празника. Рецитираха стихове, с които изразиха своята почит и уважение към хилядите герои, отдали живота си за освобождението на България.  Коледен концерт - 23.12.2016 г.
  На коледното тържество децата от клуб „Традиции и обичаи“ изпълниха Коледарски танц , облечени в традиционните български носии – ямурлуци и калпаци с пуканки. ДВГ"Щурче" участва с песните "Тиха нощ,свята нощ" и "Идва Дядо Коледа при нас". Клуб „Песните на моя народ“ изпълниха българска народна песен – „Буден ли си, сънен ли си” , облечени в традиционните български носии. Децата от клуб „Кино и театър“ представиха театрална постановка «Коледно писмо», в което се разказва за неволите на едно джудже, което се опитва да разчете писмото за Дядо Коледа. В съчетание с песни и танци напомнихме как се празнува Коледа в България. Децата бяха облечени в атрактивни костюми, които описваха коледната атмосфера.Учители, ученици и родители се насладиха на компилацията от традиционни български обичаи и комедийно представената коледна обстановка. Всички получиха много овации от публиката. В съчетание с танци и комедийна театрална постановка зарадваха ученици и учители на НУ „Любен Каравелов”. Учениците, участващи в проекта "Твоят час" представиха тържеството два пъти пред своите съученици, учители и родители.  Ден на християнското семейство - 21.11.2016г.
  На 21.11.2016г. се състоя представителна изява на учениците в извънкласна дейност „Ден на християнското семейство". Децата от Клубовете „Традиции и обичаи“, Клуб „Кино и театър, “Клуб „Песните на моя народ“ и Клуб „Музикално изкуство“ представиха кратка театрална постановка, песни и танци, свързани с празника. Изпълниха Тракийски танц и Северняшки камерен. Посетиха Дом за стари хора в с. Баня. На Празника на християнското семейство ДВГ "Щурче" към клуб „Музикално изкуство“ се представи с "Песен за семейството". На тържеството децата от клубовете се представиха емоционално и артистично.Получиха много овации от публиката.Групите представиха тържеството пред ученици, родители и учители на НУ „Любен Каравелов“. Осъзнаха, че семейната среда е мястото, където се учат на възпитание и навици, да уважават и почитат близките си и да им показват любовта си всеки ден.


  Директор
  г-жа Пенка Калина-Колева
  Проект "Да се храним здравословно"


  НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора участва в международния проект "Да се храним разумно", стартирал в началото на учебната 2015/2016 година. Българско движение "Син флаг" и училища, работещи по програмата "Еко училища" и "Учим за гората, разработиха заедно с партньори от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта проект на тема "Да се храним разумно!-глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015-2020г."/DCI-NSAED/2014/53/„Eat responsibly!
  Подобряване качеството на образование в средищните училища

  НУ „Любен Каравелов” гр. Нова Загора като средищно училище е включено от м. І.2012 г. в Проект BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Чрез този проект се цели да се подпомогне процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от І-ІV клас.

  reed more  Проект "Коменски"
  През изминалата учебна 2010/2011 година г-н Иван Цветанов, г-жа Росица Василева и г-жа Добринка Малчева разработиха проект по Програма"Учене през целия живот", Секторна програма "Коменски" многостранни партньорства към Център за развитие на човешките ресурси. Резултатите бяха обявени в края на месец юни 2011. За наша най-голяма радост, проектът е оценен високо от Европейската комисия и НУ"Любен Каравелов" получава европейско финансиране от 20 000 евро за осъществяване. Координатор на проекта е НУ"Любен Каравелов"- Нова Загора като наши партньори са училища от Испания, Полша, Турция и Румъния. Проектът е насочен към интеркултурен диалог между партньорите в и чрез реализиране на заложените дейности. Стремежът на преподавателите е свързан с търсене на добри практики и идеи за развитие на творческия потенциал на учениците.
  сайт на проекта

  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2012 ГОДИНА"

  Национална кампания "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2012г.""Обичам природата и аз участвам"

  тема на проекта: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛАБОРАТОРИЯ В НУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" гр. НОВА ЗАГОРА На 28 ноември 2012г. възпитаниците на НУ „Л.Каравелов”–гр. Н.Загора организираха кръгла маса на тема „Човек и природа”. Събитието е част от дейностите, свързани с проект, който е спечелен след провеждане на Националния конкурс на МОСВ и ПУДОС. В КРЪГЛАТА МАСА участваха ученици и учители от училището и техните партньори по проекта: ВИК-Н.Загора, Ловно рибарски съюз и Горско стопанство. Техни представители увлекателно запознаха малките ученици с предмета на дейността си, изнесоха любопитни данни и факти , споделиха своето виждане по екологичните въпросите и опазване на околната среда. Родител на четвъртокласничка благодари на преподавателите за грижите, които полагат и за екологичното възпитание,което малчуганите получават в НУ ”Л.Каравелов”. Участниците в СИП „Екология”, „Зелените детективи” и СИП „Щурче” изнесоха кратка литературно – музикална програма. Особено настроение внесе песента с екологична насоченост, която е по стихове на Дебора Костадинова – ученичка от IV’’a’’ клас и музика на г-жа Р.Иванова –ръководител на СИП „Щурче”. Директорът на училището – г-н Цветанов - поздрави малките еколози, пожела им ползотворна дейност, с помощта на новата еколаборатория и да продължават да работят все така ентусиазирано и всеотдайно.


  LITTER LESS
  Проблемът с отпадъците съпътства живота на хората. Чрез кампанията „Да намалим отпадъците” ще се засили общественият интерес към разделното събиране, рециклирането и повторната употреба на материали, като се акцентира върху личния принос на всеки ученик, на всеки човек, за опазване чистотата на въздуха, водите и почвата. По време на кампанията учениците ще бъдат информирани относно рисковете за здравето и живота им, произтичащи от нарастването на количеството на отпадъците, формиране на нова еколого-съобразна култура. Read More


  Училищен плод

  Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

  Учениците от НУ "Любен Каравелов" получават всеки ден пресни плодове и зеленчуци по Европейска схема "Училищен плод". Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод" са: Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България. Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора... Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
 • подобряване на хранителните навици на децата и учениците чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;
 • подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести;
 • повишаване информираността на децата, учениците и техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене;
 • стимулиране производството на плодове и зеленчуци в Общността. Прилагането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.

  НИЕ И СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ • РУО-СЛИВЕН
  МОН
  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
  БД СИН ФЛАГ
  eTWINNING
  ПРИОБЩИ СЕ
  ЦРЧР
  EARTH DAY
  placeholder